Urbanistická štúdia

Územie riešené urbanistickou štúdiou – obytný súbor IBV Pri Novej ulici Dolná Streda má rozlohu 10, 718ha. Zo severu je ohraničené záhradami individuálnej zástavby rodinných domov ul. Váhovskej , zo západu ulicou Novou s plochami obytnej zástavby, z východu bývalý areál ŠM (t.č. distribuč. spol. VELBA, Záhradníctvo), z južnej strany orná pôda.

Riešené územie sa nachádza prevažne v extraviláne obce Dolná Streda, čo predstavuje 85,43

% z celkovej plochy, zbytok t.j. 14,57 % sa nachádza v zastavanom  území  obce.  Navrhovaný areál sa dotýka obytnej zóny reprezentovanej najmä 1 -2 podlažnými rodinnými domami.

Obytný súbor IBV Pri Novej ulici sa dopravne pripojuje v dvoch napojeniach stykovou križovatkou na cestu II/507 (Galantská), III/05134 (Váhovská). Z hľadiska zaťaženia pripojenia z Galantskej cesty (cez koridor nadzemného odkalovacieho potrubia ,  ktoré  bude v dočasnej dobre zrušené ) počas výstavby 1. UB – 1. etapy, je navrhnutá dočasná komunikácia ústiaca na cestu II/507 v blízkosti bývalého areálu „sušičky“ s napojením na J časť ul. Novej. Po vybudovaní I. a II. etapy bude táto napojovacia komunikácia (trasa „A“ od II/507 p ul. Novú ) dobudovaná a využívaná pre celý obytný súbor.

Riešené územie nie je zastavané vyjmúc už spomínané nadzemné potrubie , ktoré pretína územie zo Z na V.

 

 

Spracovateľ: Ing.arch. Ľubor Nešťák, a.a. – LINEX
Vizualizácie: Mgr. Art. Matej TENCER
Lokalita: Obec Dolná Streda
Pradmet: Urbanistická štúdia


Urbanistická štúdia 2008

Urbanistická štúdia 2018